Prečo s nami spolupracovať

Spolupráca so
Setra Spedition

Naše zastúpenia sú priamo v areáloch Colných úradov v Bratislave a v Nitre, kde vďaka našej výhodnej polohe, vieme pomocou nášho tímu ľudí s dlhoročnými skúsenosťami zabezpečiť všetky potrebné colné formality k vašej úplnej spokojnosti.

Setra Slovakia je zodpovedná a spoľahlivá značka.

Vybavíme za Vás

Colné služby

Pracujeme vo všetkých colných režimoch a všetkých odvetviach hospodárstva

ECKD - elektronické colné konanie v dovoze
ECKV - elektronické colné konanie vo vývoze
Poskytovanie záväzku ručiteľa - ručenie za colné dlhy
Kompletné zastupovanie v colnom a správnom konaní
Registrácie klientov v systéme EORI
Vystavovanie nákladných listov CMR
Spracovávanie a podávanie štatistických hlásení INTRASTAT-SK
Vystavovanie sprievodných osvedčení o pôvode tovaru EUR1 ,AT.R ...
Všetky individuálne služby podľa požiadaviek klienta
Vystavovanie Carnet TIR + el. podanie a vybavenie na colnom úrade
Účasť deklarantov pri colnom konaní mimo colný priestor
Spracovávanie písomných žiadostí a písomností za klienta pre colný úrad
Zastupovanie klientov voči ostatným orgánom štátnej správy vystupujúcim v colnom konaní - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS), Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky(ÚKSUP), Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Vystavenie CoO ( Certificate of origin ) a jeho potvrdenie od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK)
O nás

Bratislava - Nitra - Slovensko

Spoločnosť Setra Slovakia s.r.o., predtým, aj v súčastnosti ako Peter Uhrin - SETRA poskytuje colné služby od roku 2000 a neprestala ani po vstupe do EÚ kde svoju činnosť rozšírila o zastupovanie podnikateľských subjektov pri spracovaní a podávaní hlásení INTRASTAT-SK

Pre našich klientov zabezpečujeme komplexné služby pre všetky úkony spojené s colným konaním, ako aj poradenstvo v colnej problematike.

Ako držitelia štatútu SHS - Schválený Hospodársky subjekt / AEO (Authorised Economic Operators), sme bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca. Držiteľ povolenia AEO je preverený zo strany colných orgánov, ktoré osvedčili, že jeho vnútorné kontrolné mechanizmy, finančné zdravie, colné postupy, fyzická bezpečnosť tovaru počnúc od výroby cez skladovanie po prepravu, vyhovujú bezpečnostným a/alebo colným požiadavkám. Okrem prestížneho postavenia sú držiteľovi povolenia AEO colnými orgánmi poskytované výhody pri colnom konaní. Povolenie AEO vydané v ktoromkoľvek členskom štáte je platné v celej Európskej únií.

  • Zastúpime Vás aj v iných mestách Slovenska, kde máme sieť externých dodávateľských firiem podľa vašich potrieb.
Intrastat

INTRASTAT-SK bezbolestne a spoľahlivo

Požiadajte nás o vypracovanie cenovej ponuky a garantujeme o 20%-50% výhodnejšie služby

KTO MÁ POVINNOSŤ PODÁVAŤ ŠTATISTICKÉ HLÁSENIE INTRASTAT ?

Každá právnická alebo fyzická osoba registrovaná ako platiteľ DPH na Slovensku, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka odoslala, alebo prijala tovar v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako asimilačný prah. INTRASTAT-SK hlásenia sa predkladajú mesačne vždy do 15 kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia

Štatistické hlásenie pre colnú správu
  • vystavovanie , odosielanie a oprava hlásení INTRASTAT na portál finančnej správy SR
  • evidencia hlásení
  • cenník je tvorený individuálne, podľa spôsobu preberania dokladov, kvantity, zložitosti prípadov

Napíšte nám, ako Vám
môžeme pomôcť.

Kontakt

Kancelária

  • Setra Slovakia, s.r.o.
  • Trnavská 153
  • 949 01 Nitra - Kynek
  • (areál Colného úradu v NITRE)
  • Slovensko